Så mange flotte ting!******Nei, vi har ikke noe direkte godt ord for "slikmund" på norsk. Men når vi har lyst på noe søtt, sier vi at vi er &q;K&ugodterisyktquot;...onus http://drlwuodzkx.com [url=http://wbahxwar.com]wbahxwar[/url] [link=http://tmaqdg.com]tmaqdg[/link]

トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS